اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی

۳ تیر ۱۳۹۷


اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تربت جام

 

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

سمت در کمیسیون های داخلی شورا

نماینده در جلسات ادارات، سازمان ها و نهادها

جعفر دلشاد عظیمی

رئیس

رئیس هیئت رئیسه
عضو کمسیون توسعه و عمران و خدمات شهری و فضای سبز شورا
عضو کمسیون فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی

عضو هیئت حل اختلاف اداره امور مالیاتی

عبدالقادر سرافرازی

نائب رئیس

نائب رئیس هیئت رئیسه
عضو کمسیون فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی
عضو کمسیون توسعه و عمران و خدمات شهری و فضای سبز شورا

عضو کمسیون ماده 77 شهرداری

احمد شرفخانی منشی اول منشی هیئت رئیسه
رئیس کمسیون توسعه و عمران و خدمات شهری و فضای سبز شورا
منشی کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا
عضو کمسیون بند 20 ماده 55 شهرداری
نماینده شورا در کمسیون نظام وظیفه

مصطفی دامن پاک جامی

منشی دوم منشی هیئت رئیسه
رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی
منشی کمسیون توسعه و عمران و خدمات شهری و فضای سبز شورا
عضو کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا
عضو کمسیون ماده 14 فضای سبز
قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری
نماینده شورا در شورای نام گذاری
نماینده شورا در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری
سید محمد حیدری خزانه دار عضو کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا
نایب رئیس کمسیون توسعه و عمران و خدمات شهری و فضای سبز شورا
نماینده شورا در اجرای ماده 6 و 11 آئین نامه مالی شهرداریها برای نظارت بر نحوه اجرای مصوبات و امور مختلف شهری
هاشم بهرامی نیا سخنگو عضو کمسیون فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی
نایب رئیس کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه دوماهنامه شورا
عضو کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
نماینده شورا در شورای شهرستان تربت جام
مریم سراج احمدی

عضو

نایب رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی
عضو کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی

عضو کمسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری
نماینده شورا در شورای شهرستان تربت جام